Het huidige luchtvervoer heeft een grote maatschappelijke en economische impact.

De publieke en economische belangen rond de internationale luchtvaart zijn groot. Dus ook de publieke verantwoordelijkheid. Of het nu de veiligheid van het vliegen betreft, de economische relevantie van de luchtvaart of de belasting op het milieu; de overheid zal duurzaam beleid moeten ontwikkelen en kaders formuleren. In deze sterk dynamische en niet-lineaire wereld staat de overheid voor welhaast onmogelijke keuzes. Keuzes die door het complexe karakter van de materie snel kunnen verworden tot een doelloze aanpak. Wij leveren inhoudelijk inzicht in deze sterk gespecialiseerde luchtvaartwereld. U krijgt mogelijkheden die recht doen aan de operationele werkelijkheid van de luchtvaart en tegelijkertijd voldoen aan uw beleidsmatige doelstellingen.

Beleidsontwikkeling

Het luchtverkeersleidingsysteem van de toekomst zal op Europees niveau worden ontwikkeld, uitgevoerd en bewaakt. Tot het zover is zal een overheid vanuit haar nationale verantwoordelijkheid moeten handelen. Ontwikkeling van luchthaveninfrastructuur, het bijbehorende luchtruim en alle kaders daar om heen voor veiligheid, economie en milieu, behoort daartoe. De Europese overheid en de Europese instellingen zullen hun visie en strategie moeten formuleren over soevereiniteits- en landsgrenzen heen. Deze verantwoordelijkheid vraagt om internationale kennis en ervaring.

Essentieel bij het invullen van die verantwoordelijkheid is het neerzetten van doelstellingen die maatschappelijk of economisch duurzaam zijn, maar tegelijkertijd ook operationeel haalbaar. Het aldus vormgeven van beleid, met behulp van inhoudelijk operationele kennis en ervaring, is ons werkterrein. Kennis van de betrokken organisaties, weten hoe de hazen lopen, is daar een belangrijk onderdeel van. Formulering van beleid met inbegrip van de operationele werkelijkheid leidt tot resultaat met sectorpartijen.

Toezicht en Regelgeving

In Europa komen de regelgevende bevoegdheden voor luchtverkeer in toenemende mate op Europees niveau te liggen, met name via de Single European Sky (SES) en SESAR programma’s en de ontwikkeling van EASA. Een logische ontwikkeling gezien het bij uitstek grensoverschrijdende karakter van de bedrijfstak. Ze heeft echter aanmerkelijke consequenties voor de bedrijven in de sector, die moeten voldoen aan nieuwe eisen, maar ook voor de nationale overheden die hun wet- en regelgeving en hun toezichtorganisatie moeten herinrichten.

Regulators in de ontwikkelende delen van de wereld zien zich veelal geconfronteerd met de noodzaak om in hoog tempo hun regelgevend kader en toezichtorganisatie aan te passen. Enerzijds vanwege de snelle opkomst van het luchtvervoer in hun regio, anderzijds vanwege de uitkomsten van audits in het kader van het ICAO safety programme. MovingDot experts kunnen door hun ervaring in de Regulator- en SES-omgeving helpen in de aanpak van deze problematiek.

Met een sterke wettelijke achtergrond en operationele ervaring met regelgeving, kan MovingDot toezichthouders helpen om effectieve controlemechanismen te definiëren, evenals ANSP's, luchthavens of luchtvaartmaatschappijen om kostenefficiënte werkprocedures op te stellen.


Overheden, autoriteiten en instanties waarmee we hebben samengewerkt

  • Knowledge and Development Center Mainport Schiphol, KDC
  • Ministry of Infrastructure and Waterworks (I&W), NL
  • Qatar Civil Aviation Authority
  • FABEC
  • SESAR Joint Undertaking

Enkele voorbeeldprojecten