Compliant zijn en compliance kunnen aantonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Compliant zijn en compliance kunnen aantonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Compliance van procedures is bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geborgd in de operationele documentatie, training en operatie. In het verleden is bij audits van European Aviation Safety Agency (EASA) en de National Supervisory Authority (NSA) geconstateerd dat compliance met wet- en regelgeving niet altijd kon worden aangetoond. Voor de afdeling Procedures (PRO) gaat het daarbij specifiek om compliance van luchtverkeersleidingprocedures. Er was niet één overzicht van issues waarvan de compliance moest worden onderzocht en/of aangetoond. Het is/was dus niet met zekerheid te zeggen dat PRO daadwerkelijk compliant is met alle relevante wet- en regelgeving.

MovingDot stelde hiervoor een plan op met als doel aantoonbare compliance van procedures en was vervolgens ook hierin een uitvoerende partij. Het betrof zowel het vastleggen van de huidige compliance als de monitoring ter behoud van compliance. De aanpak betrof allereerst het opstellen van een overzicht van alle wet- en regelgeving waar PRO compliance voor moet aantonen. Voor de geïdentificeerde openstaande PRO compliance issues zijn oplossingsrichtingen opgesteld, hiervoor is een inschatting gemaakt voor de benodigde resources en expertise bij PRO en andere betrokken afdelingen voor compliance verificatie. Een selectie van de geïdentificeerde issues is door MovingDot onderzocht en voorzien van documentatie ter ondersteuning van ‘compliant’ of ‘documented deviation’ bevinding. Tot slot bevatte de aanpak ook een methodiek ter borging van compliance in het PRO proces bij wijzigingen in regelgeving en/of aan het ATM-systeem. Zo is een robuust proces neergezet voor aantoonbare compliance van procedures evenals het monitoren van compliance.